Familierecht

Speel Fernhout Advocaten behandelt alleen zaken die betrekking hebben op de rechtsgebieden van het personen- en familierecht. Onder het personen- en familierecht vallen verschillende uiteenlopende zaken. Onderstaand ziet u een overzicht van de zaken die wij behartigen.

Gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan zijn alle vermogensbestanddelen in principe eigendom van u gezamenlijk. Bij het einde van het huwelijk heeft ieder recht op de helft van de gemeenschap. In de gemeenschap vallen niet alleen bezittingen maar ook schulden.

Sommige vermogensbestanddelen vallen niet in de gemeenschap. Hierbij kan gedacht worden aan erfenissen of schenkingen die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen. De erflater of schenker heeft dan bepaald dat de erfenis of schenking privévermogen blijft en niet zal vallen in de gemeenschap van goederen.

Ook kan er sprake zijn van verknochtheid. Dan wordt het niet redelijk geacht dat bepaalde zaken in de gemeenschap vallen. Er wordt niet snel aangenomen dat sprake is van verknochtheid. Wij kunnen u aan de hand van geldende jurisprudentie nadere uitleg geven.

Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is in werking getreden. Volgens deze wet valt zogenaamd voorhuwelijks vermogen niet langer in de gemeenschap van goederen. Ook schenkingen en erfenissen blijven buiten de gemeenschap. Of je de erfenis of schenking hebt gekregen tijdens het huwelijk of voor die tijd, maakt hierbij niet uit. De nieuwe regelgeving geldt overigens alleen voor nieuwe huwelijken, dus huwelijk die na 1 januari 2018 zijn gesloten.

Huwelijksvoorwaarden

 Als er vóór of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt, dan moet bij het einde van het huwelijk afgewikkeld worden conform deze voorwaarden. De inhoud van de voorwaarden zijn uiteraard van belang, maar ook de bedoeling van partijen dient in ogenschouw te worden genomen. Het uitgangspunt van de voorwaarden kan zijn dat ieders vermogen strikt gescheiden blijft (koude uitsluiting), maar ook kan er sprake zijn van een beperkte gemeenschap; zo kan er bepaald zijn dat een bepaald vermogen in de gemeenschap valt, maar dat overig vermogen privé blijft.

Het komt geregeld voor dat sprake is van een zogenaamd verrekenbeding. Het kan dan gaan om bijv. een jaarlijks verrekenbeding maar ook om een finaal verrekenbeding waarbij aan het einde van het huwelijk alsnog afgerekend wordt alsof partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

De verdeling van gemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden zijn kwesties die de nodige kennis en expertise vergen. Wij hebben de nodige ervaring in huis en willen u graag bijstaan.

Mediation

Naast “gewoon” advocaat zij wij ook mediator. Als mediator helpen wij partijen bij het vinden van een oplossing zonder zelf een standpunt in te nemen. Waar het kan, is mediation vaak de beste manier om uit elkaar te gaan. Onder onze deskundige begeleiding wordt de communicatie op gang gebracht en wordt bekeken of er in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden. Samen geven we vorm aan een toekomst als ex-partners en, indien er kinderen zijn, aan een respectvol ouderschap. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan dat tezamen met een gezamenlijk verzoekschrift ingediend wordt bij de rechtbank. Mediation heeft als voordeel dat het proces vaak snel gaat, kostenbesparend is en de relatie tussen partijen niet verhard. Mediation is bovendien minder formeel en het biedt meer ruimte voor passende oplossingen.

als ondernemer en scheiding

Een echtscheiding is voor een ondernemer vaak extra ingewikkeld en kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat uw partner recht heeft op de helft van de waarde van de onderneming, spelen alimentatieverplichtingen een rol en moeten wellicht opgebouwde pensioenaanspraken verdeeld worden. Deskundige begeleiding is hierbij van belang omdat de waarde van de onderneming vaak moeilijk te bepalen is en er rekening dient te worden gehouden met het voortbestaan van de onderneming. Ook kan er discussie ontstaan over het inkomen waarmee bij de vaststelling van alimentatieverplichtingen rekening moet worden gehouden. Wanneer u als ondernemer huwelijkse voorwaarden heeft, is het van belang dat deze goed worden afgewikkeld. Wij staan regelmatig ondernemers in echtscheiding bij, zowel in mediation als in het geval ieder van de partners een eigen advocaat heeft. Voorts werken wij nauw samen met fiscalisten en accountants om tot een juiste afwikkeling van de echtscheiding voor een ondernemer en zijn of haar partner te komen.

samenleving

Niet iedereen is gehuwd of is een geregistreerd partnerschap aangegaan. Veel mensen richten hun leven in zonder een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit zorgt ervoor dat het juridisch kader anders is. De wet verbindt namelijk veel gevolgen aan een huwelijk. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het ouderlijk gezag.

Bij een kind geboren uit een huwelijk is automatisch geregeld is dat de beide ouders het gezamenlijke ouderlijke gezag (doorlink gezag) verkrijgen. Voor samenlevers is dit niet zo. De moeder heeft alleen het eenhoofdig ouderlijk gezag. Indien beide ouders ouderlijk gezag wensen dan dienen zij de rechtbank te verzoeken om gezamenlijk belast te worden met het ouderlijk gezag.

Einde geregistreerd partnerschap

 Het aangaan van een geregistreerd partnerschap staat in juridisch opzicht gelijk aan een huwelijk. Net zoals bij huwelijksvoorwaarden kunnen er partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld. Indien er geen minderjarige kinderen aanwezig zijn en partijen zijn het eens over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan kan deze beëindiging geregeld worden via een overeenkomst die opgesteld wordt door een notaris of een advocaat. In dat geval behoeft er geen verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn of partijen hebben onenigheid, dan moet er toch een rechter aan te pas komen.

alimentatie

Als partners uit elkaar gaan, bestaat er in veel gevallen aanleiding om alimentatie vast te stellen. Ook voor de kinderen dient doorgaans alimentatie betaald te worden. De vaststelling van kinderalimentatie geschiedt op een andere wijze dan de vaststelling van de partneralimentatie. Wij kunnen u uitleg geven over de wijze van deze vaststelling en welke gegevens relevant zijn. Geen situatie is gelijk en daarom is alimentatie ook maatwerk.

Het kan zijn dat alimentatie eerder is vastgesteld, maar dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Het kan hierdoor zijn dat de alimentatie niet langer passend is en gewijzigd dient te worden, zodat deze past bij uw huidige situatie. Het is zinvol om de alimentatie met enige regelmaat opnieuw te laten berekenen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of in uw situatie sprake kan zijn van een wijziging van omstandigheden die aanleiding geeft tot een wijzing van de alimentatie.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Bel 0513 201 162 of vul het contactformulier in.